Sunshine Roll $11.00

Salmon tempura & avocado topped w. salmon sashimi, tempura flakes & spicy aioliSpecial Cooking Request: